ZdeněkAltman.cz - diagnostika, kurzy, odborné konzultace
Objednávky
Kontakt, přihlášení se na kurzy, organizace kurzů, objednání vyšetření ajn.
Publikace
Test apercepce ruky
Kresba postavy
Test stromu
Životopis
Stručný životopis - praxe, zkušenosti
Názory
Výroky, postřehy a zajímavé citáty

 
Kontakt:
Zdeněk Altman
z.altmanzavináčvolny.cz

Aktuálně
Ve školním roce 2020/2021 pořádám vybrané kurzy online. Pro bližší info mě kontaktujete e-mailem.


Umění jednat s lidmi, komunikační dovednosti

Obsáhlé téma. V plném rozsahu by mohlo naplnit i několik celodenních seminářů.

Úvod do profesionální komunikace

Seznámení se základy psychologie komunikace a základními pravidly úspěšné komunikace, ukázka jejich praktické aplikace. Pro posílení osobních dovedností jednat s lidmi i jako příprava na zvládání náročných interpersonálních situací v praxi.
 • Jak funguje lidská psychika a jaký význam mají komunikační dovednosti v osobním i profesním životě
 • Vztah emocí a rozumu, význam nevědomých faktorů
 • Zdroje nedorozumění – stereotypní vzorce chování, vliv emocí, subjektivní zkreslení
 • Jak zvládat vlastní rozpaky, trému a jiné nežádoucí emoce – umění profesionálního odstupu
 • Zásady profesionálně vedeného rozhovoru: pozitivní orientace (umění pozitivní konotace), techniky aktivního naslouchání a kladení otázek
 • Úvod do nonverbální komunikace – práce s celkovým dojmem
 • Model životních postojů a základních komunikačních strategií (podle transakční analýzy, Já jsem OK, Ty jsi OK) – základní styly chování a očekávatelné reakce
 • Možnosti zvládání zloby a agresivních výpadů pomocí komunikace
 • Aplikace základních pravidel na modelových příkladech z praxe


Praktické využití komunikačních dovedností

Volně navazuje na kurz úvodu do komunikačních dovedností a dané téma dále rozvíjí. Obsah kurzu je přizpůsoben aktuálním potřebám zadavatele a posluchačů. Příklady připravených tematických okruhů:
 • Trénink vedení různých typů rozhovoru - využití prvků asertivního chování, zvládání vlastních nežádoucích emocionálních reakcí
 • Nonverbální komunikace
 • Zvládání náročných situací - jednání s klienty, zákazníky, podřízenými, problémovými osobnostmi, dětmi apod.
 • Asertivita
 • Strategie vyjednávání – techniky přesvědčování, způsoby argumentování
 • Možnosti obrany proti nátlaku a manipulaci
 • Zvládání kritiky – jak účelně kritizovat, jak reagovat na kritiku
 • Hlavní zásady vystupování v médiích
 • Hodnotící pohovor
 • Prevence konfliktů na pracovišti
 • Výběrový pohovor
 • Poradenský rozhovor, anamnéza
 • Tvořivé myšlení – brainstorming
 • Transakční analýza


Nonverbální komunikace

 • Celkový dojem, jak zlepšit vlastní vystupování (image), čeho se vyvarovat, jak být co nejpřesvědčivější, mechanismy získávání důvěry
 • Čeho si všímat na chování druhých, čeho se sám vyvarovat
 • Známky nejistoty
 • Odhalování neupřímnosti a lži
 • Práce s hlasem, mimika, gestikulace, postoj celého těla
 • Překonávání trémy a různých zábran
 • Praktický nácvik před kamerou (časově náročné, možné jen při celodenním semináři)


Asertivní komunikace

Asertivita jako nástroj k lepšímu zvládání nežádoucích emocí a řešení složitých mezilidských situací pomocí komunikace.
 • Zamyšlení nad hlavními zdroji problémů v mezilidských vztazích – odhalení příčin jako první krok k řešení (např. předsudky, očekávání, zraněné emoce, problematické stereotypní vzorce chování)
 • Vztah emocí a rozumu, význam nevědomých faktorů, skryté stránky osobnosti
 • Posílení vlastního sebevědomí – asertivní práva, kontrola vlastních emocí, komplexy méněcennosti jako skrytá příčina konfliktů
 • Principy komunikačních dovedností – co se odehrává v hlavách účastníků komunikace, čemu by měla být věnována hlavní pozornost, hlavní typy mezilidského jednání (pasivita, agresivita, asertivita, pasivní agresivita, manipulace)
 • Asertivní techniky – možnosti obrany proti nepřiměřenému nátlaku (např. umění asertivního „ne“, metoda „zadrhnuté desky“, aktivní žádání o další kritiku)
 • Využití komunikačních dovedností v praxi – příklady komunikace v emočně vyhraněných situacích, možnosti zvládání výlevů zloby a agresivity, zklidňující taktiky, umění vyjadřování vlastního hněvu, předcházení a řešení konfliktů, zvládání i jiných náročných interpersonálních situací
 • Diskuse nad aktuálními problémy, hledání možností jejich řešení nebo prevence, nácvik na modelových situacích


Zpět

(c) 2012 Jan Altman